O PROJEKCIE

Info

ZKF PWSZ w Raciborzu

Zarządzanie i Komptencje Filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności procesu dydaktycznego poprzez:

– realizację wysokiej jakości programów wsparcia oraz opracowanie i włączenie do programu studiów certyfikowanych szkoleń kompetencyjnych, w tym zajęć warsztatowych i praktycznych, kształtujących kompetencje studentów adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb rynku pracy,

– uzupełnienie kompetencji studentów wszystkich prowadzonych kierunków studiów,

– uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji kadry zarządczej PWSZ.

Realizacja proj. została zaplanowana w okresie od 1 października 2019 r do 28 lutego 2023 r.

W ramach projektu realizowane są dwa zadania tj.

1. Wdrożenie programu podnoszenia kompetencji w PWSZ w Raciborzu, który obejmuje zadania związane ze wsparciem studentów w uzyskaniu nowych kompetencji i kwalifikacji w trakcie procesu dydaktycznego. Wsparcie to realizowane będzie w postaci dodatkowych zajęć dydaktycznych typu analitycznego, informatycznego, zajęć z przedsiębiorczości i komunikacji, wykraczających poza standardowy plan studiów.

2. Wdrożenie programu wsparcia zarządzania w PWSZ w Raciborzu. Program skierowany jest do pracowników PWSZ (dydaktycznych i administracyjnych) w celu podniesienia kwalifikacji i kompe-tencji dydaktycznych i informatycznych niezbędnych w:

– zarządzaniu uczelnią na wysokim poziomie operacyjnym,

– sprawnym realizowaniu wysokiej jakości procesu dydaktycznego, w tym posługiwaniu się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywaniu w procesie kształcenia, zarządzaniu informacją i tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych,

– doskonaleniu jakości i działań podnoszących kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i admini-stracyjnych.

Zadanie wspiera również uczelnię z zakresie informatycznych narzędzi profesjonalnego zarządzania procesami poprzez modernizację systemu zarządzania informatycznego uczelnią oraz modernizację infrastruktury informatycznej.